Disclaimer

De informatie van de website, mailingen, documenten van Achieve-IT, met inbegrip van verwijzingen naar URL’s en andere internet-websites, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het risico van het gebruik of het resultaat van het gebruik van dit document, berust geheel bij de gebruiker.

Tenzij anders vermeld, zijn alle in dit document vermelde bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo’s, personen, plaatsen en gebeurtenissen fictief. Eventuele overeenkomsten met bestaande bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo’s, personen, plaatsen en gebeurtenissen berusten geheel op toeval.

De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wetten inzake auteursrecht. Zonder de rechten onder copyright te beperken mag niets uit dit document worden verveelvoudigd, opgeslagen of opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Achieve-IT.

Achieve-IT streeft er naar dat de informatie op deze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of schrijffouten bevat.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie en of prijsinformatie op deze website.

Alle informatie op deze website wordt aangeboden ‘zoals het is’ zonder enige garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van deze website of delen daarvan.

Achieve-IT behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.
De aangeboden informatie is copyright van Achieve-IT of van zijn partners.

Alle andere genoemde handelsmerken en geregistreerde merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde, zaken, is de algemene voorwaarden van Achieve-IT en het Nederlands recht van toepassing.

┬ę2001-2014 Achieve-IT Network Solutions. Alle rechten voorbehouden.

Leave a Reply